Regulamin umieszczania komentarzy na stronie internetowej sk-computer.pl

Regulamin określa zasady i warunki komentowania wpisów z realizacji usług serwisowych, ofert serwisu, oraz poradników i artykułów w serwisie internetowym sk-computer.pl (zwanym dalej Serwisem) prowadzonym przez firmę SK-SERWIS Sklep i Serwis Komputerowy Konrad Konar (zwaną dalej Administratorem).
  • Opublikowanie komentarza w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  • Dodanie komentarza pod artykułem w Serwisie wymaga podania przez użytkownika jego nazwy (nick) oraz adresu e-mail. Adres e-mail nie zostanie opublikowany.
  • Komentarz dodany przez użytkownika może być moderowany lub usunięty przez administratora Serwisu.
  • Użytkownik jest świadomy, że jego komentarz może zostać poddany ocenie lub skomentowany przez innego użytkownika, a Administrator nie odpowiada za treść tych opinii i komentarzy.
  • Komentarze mogą być przechowywane w Serwisie bez ograniczenia czasowego.
  • Użytkownik nie może zamieszczać komentarza o treści mającej charakter bezprawny.
  • Użytkownik jest zobowiązany do komentowania w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
  • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść komentarza dodanego w Serwisie, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Zapisanie komentarza na serwerze i umieszczenie go w Serwisie nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności za jego treść przez Administratora. Na żądanie uprawnionych organów państwowych, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Administrator przekaże pozostające w jego posiadaniu dane użytkownika.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia, w każdym czasie bez konieczności powiadamiania użytkownika, komentarzy, które: a) zawierają treści: propagujące przemoc, sprzeczne z prawem, erotyczne, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej czy orientacji seksualnej, uznawane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające zasady współżycia społecznego; b) zawierają przekazy handlowe albo materiały chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony, c) zawierają dane do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie, dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich, d) propagują napoje alkoholowe, substancje psychotropowe lub środki odurzające, e) wskazują na to, że autor komentarza wykorzystał tożsamość innej osoby, w szczególności poprzez użycie imienia i nazwiska lub innych danych identyfikujących tę osobę, albo wykorzystał w treści komentarza dane osobowe innej osoby, w szczególności poprzez użycie imienia i nazwiska lub innych danych identyfikujących tę osobę, niezwiązanej w żaden sposób z treścią artykułu lub nie mając podstaw do używania danych osobowych innej osoby, f) nie dotyczą tematu komentowanego artykułu, g) zostały zamieszczone pod artykułem, o tej samej treści, więcej niż jeden raz.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia artykułu z Serwisu wraz ze wszystkimi komentarzami.