Regulamin w zakresie świadczenia usług serwisowych

Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2018 r. Regulamin dotyczy warunków współpracy między serwisem SK-COMPUTER którego właścicielem jest firma SK-SERWIS Sklep i serwis komputerowy Konrad Konar zwaną w dalszej części serwisem a klientem zwanym w dalszej części zleceniodawcą, w zakresie napraw komputerów oraz konsol do gier. Skorzystanie z usług, czyli zlecenie naprawy sprzętu oznacza jednocześnie akceptację zawartych poniżej warunków.

Odpowiedzialność serwisu

 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.
 • Zleceniodawca oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.
 • Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 • Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu z z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od Serwisu czynników.
 • Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu zleceniodawcy nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego, iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność systemu operacyjnego ani żadnych aplikacji będących zainstalowanych na sprzęcie komputerowym powierzonym serwisowi.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące na nośnikach informacji znajdujące się w sprzęcie komputerowym powierzonym serwisowi, a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za częściową lub całkowitą utratę danych lub programów znajdujących się na dyskach twardych dostarczanych wraz ze sprzętem komputerowym do serwisu. Specyfika realizacji każdej naprawy przy znajdującym się w serwisowanym sprzęcie komputerowym nośniku danych, naraża te dane na uszkodzenie lub usunięcie.
 • Oględziny sprzętu komputerowego mogą dotyczyć wyłącznie usterki podanej przez zleceniodawcy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści jeśli szkoda nie jest winą Serwisu lub czas naprawy wydłuża się z przyczyn od Serwisu niezależnych (opóźnienia w dostawie, niedostępność towaru, czasowy brak możliwości technicznych dokonania naprawy) /art. 361-363 K.C./.

Zgłoszenie serwisowe

 • Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zlecenia serwisowego.
 • Zgłoszenie sprzętu Klienta do serwisu może nastąpić na dwa sposoby: osobiście w serwisie, przynosząc sprzęt i wypełniając zgłoszenie wysyłając sprzęt oraz wypełnione zlecenie naprawy.
 • Serwis wydaje Klientowi dokument potwierdzający przyjęcie sprzętu do naprawy, który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu.
 • Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest okazanie dokumentu sprzedaży lub karty gwarancyjnej otrzymanej przy odbiorze sprzętu z serwisu.
 • Po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany Klientowi osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej.
 • Sprzęt jest wydawany tylko po okazaniu potwierdzenia. Drugą formą wydania sprzętu jest wysyłka za pośrednictwem kuriera na wskazany adres.

Wysyłka sprzętu

 • Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu ponosi zleceniodawca. Należy pamiętać, aby odpowiednio zapakować i zabezpieczyć wysyłany sprzęt.
 • W przypadku otrzymania przez serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia sprzętu, serwis doliczy koszty nowego opakowania w wysokości 10zł brutto, które poniesie zleceniodawca.
 • Wszystkie przesyłki realizowane przez serwis za pośrednictwem spedytora są ubezpieczone do kwoty 5000zł. W przypadku gdy wartość sprzętu przewyższa tę kwotę zleceniodawca powinien powiadomić o tym serwis.

Diagnoza oraz wycena

 • Podczas zgłoszenia sprzętu do serwisu podawana jest przybliżona cena oraz termin realizacji naprawy, która może się zmienić po dokonaniu szczegółowej diagnozy.
 • Po przeprowadzonej szczegółowej diagnozie zgłoszonej usterki, serwis informuje klienta o ostatecznej cenie naprawy i czasie realizacji.
 • Za inne usterki wykryte podczas diagnozy, nie zgłoszone podczas przyjęcia serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 • Diagnoza usterki w naszym serwisie zawsze jest bezpłatna, nawet w przypadku rezygnacji za naprawy

Czas trwania naprawy

 • Czas naprawy jest zależny od rodzaju usterki i dostępności części zamiennych.
 • O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia lub kosztach Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 • Po upływie 90 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego Serwis nabywa go przez jego objęcie w posiadanie samoistne.

Gwarancja

 • Na wykonane naprawy i usługi serwis udziela standardowej gwarancji na okres 6 lub 12 miesięcy od daty wykonania świadczenia. Wyjątkiem są naprawy sprzętu po zalaniu, oprogramowanie, konserwacja na które Serwis nie udziela gwarancji.
 • Decyzję w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego Serwis wydaje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania sprzętu.
 • Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez serwis.
 • Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez Serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją Serwisu lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego.
 • Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć sprzęt, urządzenie lub towar do Serwisu na swój rachunek – we własnym zakresie lub poprzez firmę spedycyjną.
 • Gwarancja na elementy nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.); uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia; uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy; przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie); części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu; części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem. Sprzęt po zalaniu nie podlega gwarancji, gwarancji podlega praca serwisu oraz nowe podzespoły.

Zabezpieczenia

 • Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje plomby gwarancyjne.
 • Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.

Postanowienia końcowe.

 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 • Każdy Klient oddający sprzęt komputerowy do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin.