Polityka Prywatności firmy SK-COMPUTER

 • Firma SK-SERWIS sklep i serwis komputerowy Konrad Konar informuje, że do świadczenia niektórych usług, w tym świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników (formularz kontaktowy) wymagane jest podanie danych osobowych, w szczególności: nazwiska oraz adresu e-mail.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis www jest firma SK-SERWIS sklep i serwis komputerowy Konrad Konar, al. Batorego 52 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-313-41-75 (zwany dalej „Administratorem” lub „SK-SERWIS”)
 • Wszystkie dane przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) oraz dostosowane do niego przepisy krajowe.
 • We wszystkich sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych Użytkownik może się skontaktować z wyznaczonym przez Administratora pod adresem e-mail info@sk-serwis.pl
 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia usług wybranych przez Użytkownika, wykonywania czynności stosownie do udzielonej przez Użytkownika zgody, prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń od Użytkownika), wykonywania obowiązku prawnego, w tym przekazywania danych do odpowiednich organów.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych w celach, o których mowa powyżej w pkt 5 jest art. 6 RODO samodzielnie lub w powiązaniu z odpowiednimi przepisami prawa, mającymi w konkretnym przypadku zastosowanie, w tym m.in. Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu cywilnego, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
 • Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane do organów, które są uprawnione do otrzymania tych danych od Administratora na podstawie przepisów prawa lub do podmiotów na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub z których pomocą Administrator świadczy usługi lub wykonuje czynności na rzecz Użytkownika. Takimi podmiotami są w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z budową i obsługą systemu informatycznego SK-SERWIS lub usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podmioty świadczące usługi w zakresie polubownego rozwiązywania sporów i windykacji należności oraz usługi prawne lub rachunkowo – księgowe.
 • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania usługi lub czynności przez Administratora na rzecz tego Użytkownika, a po wykonaniu czynności lub usługi – przez czas niezbędny zgodnie z przepisami prawa do prawidłowego rozliczenia usługi lub ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Administratora i wykonania wydanego orzeczenia, a po tym okresie usuwane. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
 • Użytkownik ma prawo do:

  • a) dostępu do swoich danych, prostowania ich oraz żądania ograniczenia przetwarzania

  • b) żądania usunięcia danych osobowych, jeśli dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, wypełnienia obowiązków prawnych, cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu lub w innych przypadkach przewidzianych przez RODO.

  • c) żądania przekazania danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak również przesłania ich wskazanemu przez Użytkownika innemu administratorowi danych.

  • d) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w przypadkach wskazanych w RODO, w tym dla celów marketingu bezpośredniego

 • Przekazanie przez Użytkownika danych osobowych Administratorowi jest w każdym przypadku dobrowolne, jednak jest to niezbędne do świadczenia przez Administratora usług i czynności na rzecz Użytkownika.
 • Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.